Brug af IoT-teknologi i hverdagen

IoT-teknologi er i færd med at vende helt rundt på, hvordan verden og samfundet fungerer, og anvendes i stadigt stigende omfang. Teknologien integreres konstant i både stor og lille skala for at automatisere og forbedre processer i hverdagen. Lad os først definere, hvad IoT er: IoT (Internet of Things) er et netværk af interaktivt hardware, software og sensorer, der indsamler data og kommunikerer med hinanden. Disse trådløse enheder og netværk har en hidtil uset indvirkning på alt fra transportsystemer til sundhedspleje.

Udviklingen af IoT markerer en vigtig ændring i den teknologiske udvikling og omtales ofte som forløberen for den næste industrielle revolution, ofte kaldet “Industri 4.0”. Det skyldes, at teknologien baner vejen for smartere enheder, bedre kommunikation og øget automatisering.

Teknologien påvirker vigtige projekter og former, hvordan “smarte byer” og kritisk infrastruktur udvikles. Og den findes allerede i stort omfang i vores hverdag, hvor den bruges i alt fra smarte højttalere til avancerede sikkerhedssystemer.

Her er tre eksempler på IoT-løsninger, der allerede er en integreret del af hverdagen:

 IoT på kontoret

Store kontorbygninger bliver hurtigt krævende og dyre at drifte på grund af alle de mennesker, der går ind og ud i løbet af dagen, hvilket betyder, at alle faciliteterne drives i overensstemmelse hermed. Driftsafdelingerne i store ejendomsselskaber indså derfor tidligt, hvordan de kan bruge IoT-teknologi til at strømline bygningsdriften og samtidig holde omkostningerne nede.

Det er for eksempel ofte tilfældet for større bygninger, at kun enkelte dele af dem bruges på samme tid. Når der kun er én tænd- og slukknap til al ventilation og belysning i hele bygningen, kan det hurtigt føre til store omkostninger og til et omfattende energitab. Hvis man derimod kobler disse funktioner sammen med brugen af bygningen, vil man ikke bare kunne reducere driftsomkostningerne og energiforbruget, men også klimaaftrykket.

En almindelig måde at gøre dette på er ved hjælp af adgangssystemer. Disse kan registrere, hvornår de forskellige dele af bygningen er i brug. Faciliteter som lys, varme og ventilation kan aktiveres automatisk i henhold til det registrerede. Med IoT-teknologi kan man også registrere, hvor meget de enkelte dele af bygningen anvendes, således at drift og arbejdsrutiner kan justeres i overensstemmelse hermed. Som eksempler på dette kan nævnes planlægning af rengøring og generel vedligeholdelse.

 IoT i sundhedssektoren

I sundhedssektoren har IoT-enheder længe været brugt til at hjælpe sundhedspersonale med at udføre deres arbejde, såsom fjernovervågning af patienter og medicinsk udstyr. Men på det seneste har vi også set nye, innovative måder, hvorpå teknologien kan hjælpe patienterne.

Tag for eksempel den norske virksomhed No Isolation. De sigter mod at reducere social isolation og ensomhed gennem “varm teknologi.” Deres AV1-robot bruger IoT-teknologi til at sikre, at langtidssyge børn stadig kan deltage i undervisningen og det sociale liv i skolen. AV1-robotten har sin egen plads i klasseværelset og hjælper det syge barn med at se, høre og deltage i det, der sker i klassen, hjemmefra eller på hospitalet. Via en sikker app kan barnet kommunikere med sine klassekammerater eller angive, om det vil svare på et spørgsmål.

Her har IoT-teknologien vist sig at forbedre livskvaliteten for mennesker, der er afskåret fra omverdenen. Løsningerne hjælper børnene med at holde kontakt med deres venner og opretholde en vis grad af normalitet i en periode, hvor de ikke kan være på skolen.

 IoT inden for landbruget

Landbruget står over for større og større udfordringer i de kommende år på grund af befolkningstilvæksten (hvorved efterspørgslen efter fødevarer øges) samt de stadigt mere uforudsigelige og ekstreme vejrforhold. Men ved hjælp af teknologi kan landmændene få detaljerede data og analyser af vækstbetingelserne, hvilket vil forbedre chancerne for en god høst.

Eftersom en bedrift i reglen består af store åbne arealer med mange kostbare ejendele spredt rundt omkring, vil muligheden for at overvåge dyrehold, maskiner og andet udstyr sikre, at landmændene kan beskytte deres levebrød. Derudover kan IoT-enheder og apps hjælpe landmænd med at træffe bedre og informerede beslutninger i vækstperioden.

Smarte enheder kan for eksempel give vigtige oplysninger om jordens eller afgrødens tilstand. Med automatiserede meddelelser kan landmændene komme eventuelle problemer i forkøbet. Aflæsninger fra jorden vil også gøre det lettere at træffe miljøbevidste valg med hensyn til brugen af gødning og vand.

 IoT i fremtiden

Vi vil uden tvivl se flere og flere IoT-løsninger i samfundet og i vores dagligdag. Markedet og efterspørgslen vokser, efterhånden som man får øje på fordelene ved denne type løsninger. Det kan have en betydelig positiv effekt på, hvordan vi klarer sundhedspleje, forebygger ulykker, organiserer samfundet og øger produktiviteten.

Hos AddSecure udvikler vi vores løsninger omkring smarte enheder, der kommunikerer, indsamler og videresender data. Noget, der er med til at gøre verden til et sikrere og smartere sted.

E-bog: Relevante ord og sætninger inden for Internet of Things
Download vores ordbog og få et overblik over de mest relevante udtryk inden for Internet of Things

Download!